Kontakta oss

Växel:

08-522 501 60
knappval 4

E-post:

placering@funkisgruppen.se

För uppdragsgivare

Många förvaltningar och placeringsenheter runt om i landet idag har svårigheter att få fram tillräcklig mängd familjehem/jourhem och tillräcklig kompetens för att möta de behov och krav som dagens familjehemsvård ställer.

Vi vill inom Funkisgruppen arbeta nära våra samarbetspartners och strävar efter långa relationer då detta är viktigt för både den placerade och för de professionella aktörerna.

Vi ser tendensen att placeringarnas svårighetsgrad ökar och barn/ungdomar som förut kanske placerades på institutioner och liknande idag i större utsträckning placeras i familjehem/jourhem. Detta sker utifrån de ekonomiska förutsättningar som de placerande har.

Familjehemsvård är att föredra då normalitet är något eftersträvansvärt i behandling/placering av barn och ungdomar.

Familjehemmen gör en fantastisk insats och gör en skillnad när det gäller dessa barn och ungdomars möjligheter att växa utifrån sina tillgångar.

Forskning visar även att det som familjehem efterfrågar mest är inte, som vi kanske tror, ekonomiska förbättringar utan mer stöd och vägledning i det många gånger svåra arbetet som familjehem.

För uppdragsgivare

Många förvaltningar och placeringsenheter runt om i landet idag har svårigheter att få fram tillräcklig mängd familjehem/jourhem och tillräcklig kompetens för att möta de behov och krav som dagens familjehemsvård ställer.

Vi vill inom Funkisgruppen arbeta nära våra samarbetspartners och strävar efter långa relationer då detta är viktigt för både den placerade och för de professionella aktörerna.

Vi ser tendensen att placeringarnas svårighetsgrad ökar och barn/ungdomar som förut kanske placerades på institutioner och liknande idag i större utsträckning placeras i familjehem/jourhem. Detta sker utifrån de ekonomiska förutsättningar som de placerande har.

Familjehemsvård är att föredra då normalitet är något eftersträvansvärt i behandling/placering av barn och ungdomar.

Familjehemmen gör en fantastisk insats och gör en skillnad när det gäller dessa barn och ungdomars möjligheter att växa utifrån sina tillgångar.

Forskning visar även att det som familjehem efterfrågar mest är inte, som vi kanske tror, ekonomiska förbättringar utan mer stöd och vägledning i det många gånger svåra arbetet som familjehem.

Kontakta oss

Växel:

08-522 501 50
knappval 4

E-post:

info@funkisgruppen.se

Funkisgruppen AB ger

N

Socialförvaltningar tillgång till förstärkta familjehem och jourhem utifrån individuella behov. Alla familjehem/jourhem är utredda med BRA-fam samt Kälvesten-metoden. Utdrag ur behövliga register sker var 6-e månad och löpande.

N

Handledning för familjehem i deras hem-miljö. Kontinuerlig utbildning/fortbildning i exempelvis lågaffektivt bemötande, samt ”Ett hem att växa i”. Funkisgruppen har en gedigen erfarenhet av barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar och utbildar våra familjehem kontinuerligt.

N

Tillgång till skyddsplaceringar samt umgänges-service vid skyddade umgängen hos familjer med dessa behov.

N

Tillgång till jour-telefon för familjehemmet för råd, samtal och stöd. Vid behov kan även specialpedagog/lärare tillhandahållas för t.ex ART-insatser eller handledning av familjer med placerade barn/ungdom med ADHD eller diagnoser inom autismspektrat.

N

Skriftlig dokumentation av samtliga utförda tjänster via godkänt dokumentationssystem. Uppföljningsmöten med handläggare sker utifrån önskemål och kan vara både i familjehemmet eller hos den placerande kommunen/socialtjänsten.

N

Har lång erfarenhet av familjehemsvård, både i kommunal och privat regi. Erfarenhet från manualbaserade beteendeprogram i familjemiljö. Stor kompetens för barn/ungdomar med NPF.